Natura 2000

Natura 2000 kom till inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Detta är det allra starkaste skyddet, för områden som är registrerade i EU:s nätverk för bevarande av naturtyper.

De flesta Natura 2000 områden är skyddade enligt miljöbalken som naturreservat.Natura 2000 områden