Aspfallet

EkoKarta: Aspfallet
12 E 3i

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Natura 2000:
Godkänd
Storlek: 6 ha

Riksintresse naturvård:
Naturbetesmark – flora, Äng – flora
Storlek: 18,8 ha

Lokal Intresse A kulturmiljövården:
Finngård med klensmedja och bastu/ria, ålderdomligt hävdad jordbruksmark

Ängs & Hagmarksinventering:
Finngård med hackslog/bete
Storlek: 1,8 ha och Klass: I

 


Topografi:
Finngården Aspfallet ligger högt i en nordvästsluttning, i ett bergsområde på gränsen mot Västmanland. I nordväst ligger det stora myrlandet mot Skattlösberg och Ulriksberg. Inägomarken runt gården är mycket kuperad och består av små åkerbackar omgivna av hackslåttermarker och i väster av f d ängsmark. Ett par raviner skär genom jordbruksmarken och skogen närmast gården är har betats under lång tid.

Kulturhistoria:
Aspfallet koloniserades i slutet av 1700-talet av Johan Jansson och Lisa Jansdotter, utflyttade från Telningsberg och Bringsjöberg. Ett pörte var den första bostaden som senare ombyggdes till en s. k. svenskstuga. År 1924 ersattes stugan med ett större hus och numera finns även en modern villa på gården, ekonomibyggnaderna härrör från slutet av 1800-talet. Bastun är gårdens äldsta hus, från 1700-talet och används nu som ria. En loftbod är ditflyttad från Abborberg 1834 och klensmedjan flyttades till gården i slutet av 1800-talet. Ända in på 1990-talet brukades gården ålderdomligt med in- och utägomark. Mjölkkorna fick gå på skogsbete tills slåttern var klar och därefter efterbetades åker och äng. Ännu idag betas inägorna och höet slås fortfarande med lie och hässjas.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen).

Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex).

Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad).