Saxhyttan

Lokal Intresse B kulturmiljövården:
Saxdalen
 

 

 

 


Topografi:
Ett par km nordöst om Grangärde ligger Saxhyttan med bebyggelsen förlagd efter Saxhytteån. Byggnaderna, bondgårdar och yngre bostadshus, härstammar till övervägande del från mitten av 1800-talet och framåt. Odlad mark förekommer framför allt från byns centrum och söderut ner mot sjön Saxen. Endast obetydliga rester av hyttan ses idag. En bro har byggts på platsen. Norr om bron och en bit upp efter Saxhytteån är dock fundament och rester efter kvarn, kanaler m. m. bevarade. Intill bron – hytt – platsen ligger ett par äldre välbevarade bergsmansgårdar.

Kulturhistoria:
Koloniseringen av randområdet utmed Saxhytteån inleddes sannolikt under .senmedeltid och 1500-talet. Kombinationen av relativt riklig tillgång till vatten och en fors medförde att man under 1500-talet anlade en mindre s.k. osmundbläster utmed Saxhytteån. Denna ersattes på 1630-talet av en masugn några hundra meter uppströms ån, uppförd av fyra bönder från Grangärde. Men det skulle dröja ända till 1660-talet innan Saxhyttan erhöll någon fast bebyggelse. Hyttan uppfördes av fyra bergsmän. En var Nils Erlandsson i Rosshaga (troligen en son till Erland Algutsson i Gonäs). Dessa nybyggare valde att bosätta sig ungefär där Saxhyttan ligger idag. Betydande uppodlingar skedde under 1700-talet. Antalet gårdar ökade under 1700-talet och omkring 1800 kunde Saxhyttan räknas till en av de största byarna i nordöstra delen av socknen. Ännu idag hävdas den mesta åkerjorden i byn. Av de drygt 20-talet gårdarna i byn, är de flesta fortfarande bebodda.

Källor:
Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Kulturvårdsprogram Grangärdebygden 2001. Grangärde Kyrkoböcker. Årliga Räntan, Dalarnas Handlingar. Grangärde Häradsrätts domböcker. Skifteshandlingar och kartor från Storskiftet och Laga Skiftet. Nyhammars Bruks arkiv, Gårdsarkiv.