Seminar: Landsbygdsutveckling med Erik Westholm

Inbjudan till seminarium med Prof. Erik Westholm
Torsdagen 18 maj kl. 09.30 -12.30 i Sockenstugan Grangärde

Inbjudan riktar sig till tjänstemän och politiker från samhällsbyggnadskontor och samhällsbyggnadsnämnd, ansvariga politiker och tjänstemän från andra berörda kommunsektorer, landsbygdssamordnare och till personer med intresse för landsbygdens hållbar utveckling.

GBI (Grangärdebygdens intresseförening) och Ludvika kommun har under ca. 1 års tid fört en fruktbar dialog angående Grangärdebygdens utveckling, via s.k. centrumträffar. Kommunen har representerats av näringslivschef Lars-Åke Josefsson. Vid senaste träffen beslutades att vidga perspektivet med inspel från forskningen.

Valet föll på Erik Westholm, professor vid institutionen för Stad och Land vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi tror att ett seminarium enligt ovan, kommer att vara till god vägledning i det kommande konkreta arbetet med att implementera kommunens landsbygdsutvecklingsplan. Den nationella Landsbygdskommitténs betänkande understryker ytterligare landsbygdsfrågornas tyngd. Inte bara ur ett fördelningspolitiskt perspektiv utan också ur ett hållbarhets- och omställningsperspektiv.

Vänligen ta del av bifogat program och anmäl er deltagande direkt till Per Skoog (Tel. 070-252 55 64). Anmälan till Gästis lunchservering ska sker senast 17. maj till Therese. (Tel. 070-8594300).