Saxdalen

Församling:Saxdalen
Grangärde församling

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

 


Topografi:
Saxdalen är belägen i en dalsänka mellan de tre bergen Saxberget i söder, Låsberget i norr och Stackarberget i öster. I dalens botten ligger sjön Saxen med utlopp i norr till sjön Väsman. Större delen av Saxdalen ligger i höjdlägen mellan 155 – 185 m ö h. Genom sin stora utsträckning indelas byn i ett antal bydelar; Norrbyn, Mellanbyn och Sörbyn samt Nävbacken i väster och Malbacken i öster. Byn har även varit närmaste centralort för randbyarna Olsjön och Björnhyttan. Saxdalen har väganslutning i söder till Grängesberg – Ludvika, i norr till Sunnansjö – Grangärde och i väster till Abborberg och Grangärde Finnmark. Byns namn var tidigare Rävvåla. Det nya namnet Saxdalen tillämpades efter riksdagsbeslut från 1 januari 1948.

Kulturhistoria:
Troligen har odlingsmarken i Saxdalen tidigare brukats som fäbodtäkter för bondgårdar i Sunnansjö. När det senare blev fast bosättning här var det jordbruk, jakt och fiske som var de bärande näringsgrenarna. År 1634 anlades en hytta i byn och därigenom tillkom nya arbetstillfällen, förutom vid själva hyttan främst genom kolning och transportarbete. Flera ägare av bondehemman i byn blev nu bergsmän. I byns norra del återfinns tre äldre bergsmansgårdar; Storfars, Nerigården och Oppigården. 1865 blåstes hyttan ner. År 1879 upptäcktes en malmfyndighet vid området Långfalla på Saxberget av Skarp Jakob Jansson. Fyndigheten kom att exploateras i större skala i början av 1890-talet, år 1929 byggdes ett modernare anrikningsverk.Som mest var 120 anställda sysselsatta i gruvdriften. Malmbrytningen vid Saxbergsgruvan upphörde 1988. Även under gruvepoken hade en stor del av byns befolkning sin utkomst genom jordbruk och boskapsskötsel. Förutom ett antal renodlade lantbruksgårdar fanns ett stort antal småbruk s k småbrukarhemman, som höll 1-2 kor. Här fanns 5 speceriaffärer, herrekipering, cykel/sportaffär, bageri, 3 kaféer. Lanthandeln Runnbergsgården finns fortfarande bevarad.

Källor:
Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun. Saxdalens Byalag genom Lars Åhlström.