Grangärde Hästberg

Församling:Grangärde Hästberg
Gränge-Säfsnäs församling
Riksintresse naturvård:

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 3 ha


Topografi:
Grangärdes Hästberg hör till de allra naturskönast belägna byarna i Grangärde. Gårdar och odlingsmark ligger i en småkuperad sydsluttning mot Fäbodtjärnen, vid foten av den i norr mäktigt upptornade Hästbergs klack. Här hålls fortfarande skogen på armslängds avstånd och åkrarna är i bruk. Jordbrukslandskapet är småskaligt och varierat, med lindor, smååkrar och björkhagar omgärdade av välputsade hackslåttermarker. I närheten av in- och utloppen till tjärnen förekommer smärre våtmarker. Numera är trädvegetationen på södra sidan av sjön på stark utbredning. En av de mest välhävdade och genuina lövängarna i kommunen ligger nordväst om tjärnen. Igenväxningen kan dock ses inom ganska stora arealer.

Kulturhistoria:
Grangärde Hästberg var från början en fäbod till prästerna i Grangärde. Redan på 1600-talet bosatte sig ättlingar fast och uppodlade markerna. Småskalig malmbrytning skedde i byns närhet, liksom utbredd kolning för leverans till Laxsjö Bruk. Under 1800-talet blev Nyhammars Bruk ägare av byn men sålde till en privat person vid sekelskiftet. Numera är tomterna friköpta. Var tredje gård hade några djur och slåttermarken torde ha varit omfattande. Fortfarande finns det kvar rester av det ålderdomliga jordbrukslandskapet och fortfarande brukas några ängar med lieslåtter. Ännu kan man i många gårdar följa ättlingar till de första fast boende. Djurhållningen minskade på 1960-talet men än i dag betar fjällkor och hästar i det öppna landskapet.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad) Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun. Kjell Vadfors, Grangärde Hästberg med Stångmyrberget