Solenergi i Grangärdebygden

Bakgrund
Hållbar livsmiljö är en av GBI:s hjärtefrågor och vi samarbetar nu med kommunen och en elleverantör för att främja hållbar energiproduktion i bygden och öka kunskapen kring detta. Tillsammans tittar vi på möjligheten att upprätta en liten solcellspark i södra delen av Rossa Camping och i samband med detta öka områdets attraktionsvärde för både turister och bygdens invånare. Förutom en kunskapsutvecklande bas rörande solcellsenergi, diskuteras möjligheterna att på området upprätta en laddningsstolpe för elbilar, samt andra kreativa idéer kopplat till hur parken kan hjälpa oss att öka intresset för solceller.

Hur det började…
Solcellspark-projektet startade i samband med en föreläsning om Solenergi under Miljöveckan som anordnades av GBI. Föreläsningen var välbesökt och intresset för hållbar energiproduktion genom solceller visade sig vara stort. En arbetsgrupp tillsattes i syfte att vidareutveckla och ta till vara det uppvisade intresset hos bygdens invånare.

Mikro-solcellsparker i hela Sverige
Kort därefter efterlyste elbolaget ETC El mark för att i egen regi upprätta mikrosolcellsparker runt om i landet. I denna efterlysning såg GBI positiva möjligheter för bygdens utveckling gällande hållbar livsmiljö och en dialog med ETC El och kommunen inleddes.
Denna dialog har nu resulterat i att ETC El beviljats bygglov på ett ca. 1500 m2 stort område i södra delen av Rossa Camping och även om byggnationerna ännu inte påbörjats så har detta arbete gett ringar på vattnet. Som en följd av arbetet kring solcellsparken inleddes ett samarbete mellan GBI och Arbetsförmedlingen vilket resulterade i målning och upprustning av servicehuset på Rossa Camping. Genomförandet och resultat blev till allas belåtenhet och samtal kommer att hållas om hur man även på andra sätt kan göra området mer attraktivt.

Hållbarhet och första resultat
Solceller får ses som framtidens energikälla som nu på allvar etablerar sig på energimarknaden, både i Sverige och världen. För både privatpersoner och företag är en solcellsinvestering ekonomiskt gynnsamt ur ett långsiktigt perspektiv och är en faktor till att solcellstätheten ökar i världen. Men framför allt är el som producerats med solceller klimatneutral och därmed en viktig byggsten i ett modernt hållbart leverne och i lösningen på klimathotet.
Gränge-Säfsnäs församling har insett vikten av detta och har under försommaren installerat en egen solcellsanläggning på sin lada, lada av Gränge-Säfsnäs församling
vilken förväntas ge god avkastning både ekonomiskt och ur miljöhänsyn. Till vår stora glädje är det flertalet aktörer i bygden, både företag och privatpersoner, som planerar för att bli sin egna elproducent och sätta upp solcellsanläggningar.