Brunnsvik-Storgården

Församling:Brunnsvik Storgården
Ludvika församling

Riksintresse Kulturmiljövården:

Byggnadsminnen:

 


Topografi:
Brunnsvik är beläget en knapp mil norr om Ludvika utmed landsvägen, som löper parallellt med sjön Väsman. Nere vid stranden i inre viken av Brunnsviken i Väsman ligger en f d bergsmansgård, sedermera Karl-Erik Forslunds hem, Storgården. Marken är flack nedanför sluttningen av de högre höjderna i nordost. Odlingsmarken är belägen från gården och norrut. Söder om gården har det varit industriområde. Åker och öppen betesmark på f d lindor är vad som huvudsakligen brukas kring gården. Närmast järnvägen finns ett parti hagmark på en blockig, fuktig naturmark. I norr får djuren också beta i lövskog, som är tydligt formad av hävden. Där är marken också ganska blockig. Något strandbete existerar inte längre.

Kulturhistoria:
I början och mitten av 1600-talet anlades en masugn, men den lades ned tidigt. I början av 1900-talet återupptogs gruvdriften samtidigt som Karl-Erik Forslund flyttade till den gamla bergsmansgården Storgården. Gården är idag ett objekt av riksintresse för kulturmiljövården. Jordbrukets anor är okända men säkerligen har det brukats på markerna före sekelskiftet. Fortfarande finns en djurbesättning på Storgården.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad)