Halvars Gonäs

Församling:Halvars Gonäs
Ludvika församling

Riksintresse naturvård:

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 2 ha

 


Topografi:
Byn Halvars ligger högt uppe i Solbergets sluttning med makalös utsikt över sjön Väsman och Ludvika. Byns odlingsmarker är lokaliserade till den klimatgynnade sydsluttningen. Idag består de huvudsakligen av små åkrar medan de naturliga fodermarkerna har fått växa igen. Ett lysande undantag är hackslogen invid en gård som liger mellan Lobäcken och en kraftledning där ett stort område med mycket välhävdad slåttermark fröjdar ögat. En vällagd stenmur inramar ängen i söder. Norr om Solberget ligger Mässan som tidigare hade otal fäbodvallar ägda av Sunnansjöbönderna.

Kulturhistoria:
Fastigheten med slåtterängen är en rest av en jordbruksfastighet som avvecklades på 1960-talet sedan djurhållningen upphört 1958. Gården lär ha tillkommit i början av 1800-talet då också slåtterängen började hävdas, om ej tidigare.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen)