Kåsen – Kronvägen

Församling: Kåsen - Kronvägen
Ludvika församling

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

 


Topografi:
Utmed en gammal väg, Kronvägen ligger soldattorpet Kåsen med anor från tidigt 1600-talet. Vägen har avgränsats från Östansbo i Ludvika till länsgränsen mot Västmanland. Vid Kåsen korsar man Snöåvägen. Inom avgränsningen ligger galgbacken, bebyggelse i Kåsen samt i övrigt på båda sidor om vägen, en bit skog. Det har varit känt att det funnits en gammal avrättningsplats efter vägen mellan Östansbo och Kåsen, men exakt var den funnits visste ingen. Vid Kåsen ligger en liten husklunga med ett par äldre timrade hus varav ett är soldattorp. Cirka 1 km söder om Kåsen ska en sten vara rest till minne av att en kung rastat. Platsen benämns Kungshagen.

Kulturhistoria:
Kåsen är ett gammalt soldattorp. Bergsmännen var så viktiga för landet att de var befriade från krigstjänst. I gengäld var de ålagda att hålla knektar. Dessa var vanliga småbrukare under fredstid, men fick rycka in vid ofred. De indelta soldaterna åtnjöt visst anseende, trots at de kunde vara begåvade med soldatnamn som Knaas, Ruus eller Oreda. Långt tillbaka uppbådades knektarna med brinnande vårdkasar, som tändes på höga berg med kal hjässa. Till Ludvika nådde buden via Barkendalen, där Bondberget-Vanberget-Uvberget-Norsberget och till sist Vålberget öster om Håksberg flammade. Sedan 1680-talet har dock inga vårdkasar tänts i Bergslagen.

Källor:
Gränge Nr 20, 1989. Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.