Skeppmora

Församling:Skeppmora
Ludvika församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

 


Topografi:
Skeppmora ligger i Ludvika socken. Liten byklunga – två gamla gårdar av 1800-talskaraktär – högt belägna på nordvästsluttningen med vid utsikt över skogar och berg. Många byggnader är bevarade och bostadshusen exteriört tämligen oförändrade, det ena dock obebott och i förfall. Husen är timrade, bostäderna klädda med locklistpanel, en loftbod per gård. Alla byggnader är faluröda. De flesta husen har tegeltak men grön plåt har lagts på ett par större uthus. Jordbruksmarken med vägen mot Grängesberg har okänsligt dragits tvärs genom miljön. Den skär av gårdarna från den odlade marken. Planterade granhäckar som skärm för bebyggelsen mot trafiken på riksvägen, klyver definitivt miljön. Åt andra hållet, bakom husen har en del villor av varierande utformning tillkommit i spridda lägen längs äldre grusvägar.

Kulturhistoria:
Skeppmora tillhörde före 1700-talet Gonäs by. Vid sekelskiftet 1700 tilldelades Ludvika bruk den mellan orterna liggande skogen för sin träkolsförsörjning. Skeppmora bildade då egen by men bergsmännen fortsatte lång tid framöver sitt delägarskap i Gonäs hytta. Bergsmän i Skeppmora har även haft andelar i Klenshyttan.

Källor:
Program för kulturmiljövård.