Hällsjön – Kronvägen

Församling:
Ludvika församling

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

 


Topografi:
Hyttbyn Övre Hällsjön ligger utmed en gammal väg, som uppges vara anlagd på 1600-talet. Kronvägen eller drottning Kristinas väg kallas den. Det är en grusväg, som till större delen går genom stora skogar från Högfors i Västmanland norrut, över Hällsjön och Kåsen, till Ludvika. Övre Hällsjön är sträckans enda tätort.

Kulturhistoria:
Övre Hällsjön var ursprungligen en hytta som låg i byn Vallen vid en bäck från Bjurtjärn som mynnar ut i Hällsjön. Hyttan drevs mellan 1616 och 1717, varav lämningar ännu kan ses vid Klasbäcken. Redan 1717 upphörde driften här, varvid bergsmännen flyttade in i Enkullen. Vattnet var otillräckligt och driftstiden kort. Byn skall inte förväxlas med det sydligare Hällsjön i Norrbärke, där ett berömt järnbruk låg. När den nya vägförordningen slog igenom på 1600-talet bestämdes att vägarna inte bara skulle förses med vägvisare och milstenar, utan också att gästgivargårdar med skjutsstationer skulle finnas varannan mil. Hällsjön fick därför en gästgivargård med skjutshåll. Den låg inne i skogen söder om bäcken, men står numera vid Ludvika gammelgård. Tidigare fanns en takmålning i huset som visade Hällsjö hytta i drift. Tyvärr finns denna inte kvar.

Källor:
Gränge Nr 7, 1975. Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.