Gasenberg

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

 
 
 


Topografi:
Gasenbergs fäbod (omnämns ibland som fäbodar) ligger strax nordväst om Nyhammar i Grangärde socken, men har hört till Norrbo bys gårdar.

Kulturhistoria:
Fäboden var i bruk som sådan fram till 1960-talet. De sista djurhållarna, Backas, hade får på fäboden. En laga skifteskarta från 1958 visar hur bebyggelse, gärdesgårdar, åker, äng och skog såg ut då. Bebyggelsen ser ut att ha legat väldigt utspritt jämfört med många andra fäbodar, vilket idag då stora delar av de forna öppna markerna vuxit igen, ger intrycket att det handlar om flera fäbodar. Marken i mellan bebyggelsen har dock hört till samma inägomark och är full av lämningar såsom rösen, gärdesgårdsrester ladugrunder etc. Byggnaderna är låga och knuttimrade och smälter väl in i miljön. Runt husen finns en del torpväxter halvt förvildade, som sannolikt kommit dit under 1900-talet, men det finns inga ”nyanlagda” trädgårdar som stör det genuina intrycket. Överallt på den gamla inägan och i mindre områden utanför är spåren efter tidigare åkerbruk tydliga i form av markstrukturer (åkerformer), diken, rösen med mera. Idag växer frodig gran på större delen av den gamla åkermarken. Vissa partier har uppenbarligen använts för slåtter, naturligt frodiga fuktängar som ännu är relativt öppna t ex utmed det vattendrag som rinner i väster. Andra, mer steniga och svårtillgängliga marker har det inte varit lönt att stenröja utan har använts som hackslog för att ändå ta till vara det som växer där. Äldre talesätt säger att ”går det att slå tre strån i varje lieskär, så är det mödan värt”.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen)