Hästbergsklack

Församling:Hästbergsklack
Gränge-Säfsnäs församling

Naturreservat:

 


Topografi:
Ett par mil nordväst om Ludvika, nordost om Nyhammar ligger Hästbergsklack, naturreservat sedan 1933. Hästbergsklack är ett av de högre bergen söder om bergsområdet Gyllbergen. I väster har berget en brant sluttning medan övriga sidor är flackare men dess form är typisk för en ”klack” och uppmärksammas i landskapet. Berggrunden har diabasinslag, vilket vegetationen vittnar om. Nedanför berget ligger byn Grangärde-Hästberg, som fortfarande har kvar rester av ett äldre jordbrukslandskap. ”Klacken” har tillhört byns fodermarker, vilket också tydligt går att avläsa på vegetationen.

Kulturhistoria:
Klacken utnyttjades tidigare till stora delar som slåtter- och betesmark, s k slogmark. På gamla kartor gick det kilometervis med gårdsgårdar i sluttningen, både för att stänga ut djuren som till fägator. Ända till 1960-talet betades området men troligen med ett uppehåll. På hällarna på högsta toppen vittnar spår om en tidig vallningskultur. I denna region utövades inte vallningen av flickor och kvinnor utan istället var det pojkar som utförde den. Ristningar från 1600- 1700- och 1800-talet utförda av vallpojkarna finns kvar på hällarna.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen). Ludvika kommuns hemsida – Naturreservat.