N.Västansjö

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

 


Topografi:
Vägen slingrar sig fram mellan gårdarna. Man möts av ett ålderdomligt odlingslandskap, där lador och gärdesgårdar står nära vägkanterna. Efter Bysjöns västra strand ligger gården Jutens i Norra Västansjö by. Bebyggelsen ligger på en moränkulle omgärdad av stora sedimentmarker. Kring gården har ängsmarken tills nyligen hävdats. Granngården hävdar fortfarande naturliga betesmarker. Blockrika partier i övergången mot åkermarken väster och norr om gården utnyttjas sedan lång tid som beteshagar.

Kulturhistoria:
Odlingsbygden har mycket gamla anor. Vid Jutens och Kyrkvärdens finns byggnader kvar sedan 1500-talet bevarade. I början av 1600-talet uppfördes en masugn, troligen efter en ännu tidigare masugn. Masugnen var i drift till 1885. I början av 1700-talet ägdes hyttan av fyra bergsmän varav en hette Hans Klack. 1817 hade antalet delägare stigit till tjugofyra. Därefter samlades alltfler andelar hos brukspatron Olof Olausson i Kyrkbyn som 1880 ägde 4/5 av hyttan. Hans Klack drev på 1700-talet även en liten stångjärnssmedja. Denna lades dock ner 1754 och smidet flyttades till Norsån. Olausson blev även största delägaren i smedjan, som var i drift in på 1890-talet. Den äldsta bebyggelsen låg där Klackgårdarna nu ligger. I samband med laga skiftet skedde en begränsad utflyttning av gårdar därifrån.

Källor:
Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård. 1990. (Provex). Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen).