Karlsänge

Församling:Karlsänge
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Byn Karlsänge sammanbinds med Saxhyttan och Östersaxen av Saxhytteån som under flera hundra år utgjort en kraftkälla för mänsklig odling och uppfinningsrikedom. Vattenkraften från Tansbäcken som rinner genom byn nyttjades av en husbehovs ramsåg som var i drift från1870-talet fram till 1960. Området får sin prägel av den faluröda bebyggelsens stämningsfulla lokalisering i det småbrutna odlingslandskapet, vilket tillsammans med spåren efter den historiska hytt- och verkstadsdriften följer Saxhytteåns slingrande väg från Karlsänge ner till Saxen.

Kulturhistoria:
Saxhytteån med Karlsänge och omgivande anläggningar och bebyggelse finns upptaget som särskilt värdefull kulturmiljö av lokalt intresse i kommunens Översiktsplan 2000. En första nedsättning skedde på 1690-talet genom Per Halvarsson från Östanmyra (en sedan över 100 år tillbaka utdöd by cirka en km nordost om Kyrkbyn). Det uppgavs i nedsyningsprotokollet att det var sin morfaders, Jon Nilssons i Östanmyra, utmark han lät bebygga. Byn kom sedan successivt utvecklas med fler gårdar och till långt på 1800-talet var det fortfarande ättlingar till Per Halvarsson som bebodde Karlsänge. Den huvudsakliga näringen synes ha varit bergsbruk samt jordbruk. Böndernas andelar i Saxhytte Masugn gick dock sedermera förlorade, och en av byns största egendomar kom dessutom att för en tid tillhöra Nyhammars Bruksägare. I byn har funnits såväl åkermark som ängsmark och uppodlad myrmark. En stor del av åkermarken odlas än idag.

Källor:
Kulturprogram Grangärde 2001. Grangärde Kyrkoarkiv (numera i Uppsala Landsarkiv) Grangärde Häradsrätts domböcker (Landsarkivet och Riksarkivet) Laga Skifteshandlingar och kartor från 1866 – 1878. Nyhammars Bruks arkiv. Gårdsarkiv (främst Johan Lindbergs).