Kullen

Församling:Kullen
Gräng-Säfsnäs församling

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 0,7 ha

 


Topografi:
I norra Grangärde finnmark ligger den gamla finnbyn Kullen. Byn är stor och mycket utspridd, belägen i sydläge mellan de brantare småhöjderna uppe på det flacka Kullenmassivet. Igenväxningen är långt gången i byn. Den förr enorma ängsmarken är i dag delvis trädbevuxen. De flesta av byns åkrar hålls dock öppna mestadels med hjälp av betande hästar. Några hagmarker finns det inte kvar i byn. Hackslåtter bedrivs fortfarande, om än i liten omfattning. Lindorna utnyttjas till viss del.

Kulturhistoria:
Byn grundlades av Eskil Olsson, från Rautalampi i Finland i början av 1670-talet. Genom svedjande skapades öppna marker i den gamla skogen. Varje generation utökade sedan odlingarna och nya gårdar anlades. År 1817 fanns 42 ha äng och 10 ha åker i och omkring byn. Trots ekonomiska problem förblev i stort sett hela byn självägande och bönderna hade egna skogar att kola i. Tillväxten avbröts omkring 1870 när emigrationen till Amerika började. Då bodde omkring 170 personer i Kullen med omgivande byar. Fram till 1960-talet tjänade de sedermera självständiga gårdarna vid Svedberget och Fröjdberget som fäbodar tills djurhållningen, förutom ett par hästar avvecklades. I byn finns många gamla byggnader, bl. a. en hästvandring för tröskning.

Källor:
Kullens Bystugeförening, Anna-Karin Andersson Dalarnas ängar och betesmarker. Miljövårdsenheten 1993:1. Länsstyrelsen i Dalarna. Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika: Ludvika kommun. Andersson, A-K. 2003. Kullen – en by i Grangärde finnmark. Lindesberg: Strands tryckeri AB.