Laxsjön – Laxsjögården

Församling:Laxsjön - Laxsjögården
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

Byggnadsminnen:

 


Topografi:
I nordöstra hörnet av Ludvika kommun ligger en liten idyll, byn Laxsjön. Hyttområdet är ensligt beläget högt upp i skogen mellan Grangärde hästberg och Tuna hästberg. Ett stort antal bäckar finner man i Laxsjös närhet. Särskilt vattendraget mellan Gammelgårdssjön och Kvarnsjön var kanske en bra förutsättning vid etableringen av hyttan. Närheten till urbergskalken kan ha varit ytterligare ett skäl.

Kulturhistoria:
Laxsjö hytta nämns första gången 1579. Den anlades då som bergsmanshytta. Så småningom uppstod emellertid problem med kolförsörjningen och från och med 1799 kom hyttan i andra händer. 1824 köptes den av Fagersta och Limåbruks ägare. Den senares andelar förvärvades 1854 av Bergslaget. 1877 lades hyttdriften ner medan skogsbruket tog vid på ett mer omfattande sätt än tidigare. Under 1800-talet spred sig såväl frikyrkliga riktningar som nykterhetsrörelsen hit upp. Daglig postgång hade man från 1870-talet. Väster om hyttan längs byvägen har under tidigt 1900-tal uppförts bostadshus och en skola. Idag bor det ett fåtal människor kvar i byn. Nästan inget är kvar av det öppna landskapet, fastän smärre arealer inne i byn åter har tagits i bruk som betesmark. De naturvärden som finns är knutna till bergsbruket. Intressant är lövskogen, troligen igenväxt park vid f d herrgården och kalkbrottet.

Källor:
Källor: Gränge Nr 9, 1978 Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad) Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.