Aborrberg

Församling: Aborrberg
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Byn är belägen i en tämligen flack västsluttning. Mesta delen av bebyggelsen och dess tillhörande jordbruksmark ligger på ett större hyllplan. Byggnaderna är någorlunda väl samlade, vilket inte är så vanligt för en finnby. Den slåttermark som utnyttjas ligger mellan åker och väg. Som betesmark utnyttjas mesta delen av den öppna jordbruksmarken.

Kulturhistoria:
Abborberget är en av de äldsta finnbosättningarna i kommunen, möjligen uppkommen vid sekelskiftet 1600. I byn finns en djurhållare, som har en större besättning nötkreatur. Stora arealer inom byn upptas som betesmarker. De små slåttermarksarealerna hävdas inte med lie utan med motorröjsåg. Det slagna höet tillvaratas, utom på ängen vid Rårösfallet. Får betar den trädbevuxna hagen öster om byn. Hagarna nedanför byn har nyligen upphört att användas. Betestrycket är för lågt eller också har hagarna under perioder varit igenväxta. En tid efter sekelskiftet föddes en idé om ett Folkets Hus-bygge i Abborberg. Idén förvandlades snart till praktisk handlande. Sannolikt hade man då sina möten och aktiviteter där. Det är också känt, att dans brukade anordnas i Folkets Hus. Idag får man söka sig långt härifrån för lördagsdansen men Abborberg anses ändå vara en av finnmarkens livaktigare byar.

Källor:
Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad) Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun. Persson, R. 1995. Ett stort Folkets Hus i en liten by. Gränge nr 26.