Norhyttan

Församling:Norhyttan
Gränge-Säfsnäs församling

 

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

 


Topografi:
Norhyttan ligger vid Nedre Norens sydöstra strand och präglas av gångna tiders små jordbruk. Åkertegarna ligger i en lätt kuperad terräng med beteshagar som på sina håll har blivit allt mer igenväxta. Stora arealer hålls dock i ett föredömligt skick, gårdar som Anders Ers, F.d. Slaktar Johans, Oppegårns och Jan Ers är lysande exempel. Med hjälp av fårbete och buskröjning har man lyckats hålla landskapet öppet. Byn omges av skogsmark i alla väderstreck och söder om byn finns stora myrmarker liksom i norr. Byns läge vid sjöarnas utlopp och i läge under den stora Hofallsmossen gör att vintertid detta är en av kommunens kallaste platser. Innan hyttan byggdes i mitten på 1600-talet var här endast fäbodar och kallades Mageråsen, detta kan kanske ge en uppfattning om de förhållanden som rådde för de första som satte spaden i marken för att idka jordbruk.

Kulturhistoria:
Från början låg här en fäbod som hette Mageråsen och ägdes av Västansjö bönder. Den första som bosatte sig här var enligt sägnen en man vid namn Lapp-Jösse. År 1642 anlades här en hytta vid Nedre Norens utlopp i Loforsen. Hyttepoken varade ända till 1909. Två gånger brann hyttan ner och byggdes upp igen, 1885 och 1892. Hyttan var en s k Bergsmanshytta och ägdes dels av bergsmän bosatta här på trakten och dels av Ludvika Bruk och Säfsens Bruk. Hyttan fick huvudsakligen sin malm från Burängsbergs Gruvan och därifrån anlades en linbana till Norhyttan, även en linbana avsedd att frakta järn till Sunnansjö har funnits. Befolkningen fick sitt uppehälle förutom arbetet i hyttan (som var säsongsbetonat) samt genom kolning och småbruk. Sedan Hyttan blåst ner år 1909 återstod endast att livnära sig på skogen och de små hemmanen, även timmerflottning förekom. I början av förra seklet anlades här en anläggning för tjärbränning i större skala, den epoken blev dock ganska kortvarig. Åke Hellberg, Norhyttans Byalag 19/8 2004

Källor:
Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.