Skattlösberg

Församling:Skattlösberg
Gränge-Säfsnäs församling
Natura 2000:

Naturreservat:

Riksintresse naturvård:

Riksintresse Kulturmiljövården:

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 18 ha

 


Topografi:
Fredriksberg står en skylt som pekar söderut mot ett ställe som heter Skattlösberg. Byn ligger typiskt för en finnbosättning i ett högt läge i en bördig och lätt terrasserad östsluttning i det lilla isolerade skattlösbergsmassivet – några bergkullar som höjer sig över myrlandet runtomkring. Byn är till stor del öppen med smååkrar och stora rösen, som närmast byn är omgivna av glest trädbevuxna och fuktiga hackslogbackar. På toppen av berget, som kallas ”Finnpers backe”, breder torra enbackar utsig med hällar i dagen. Nedom byn rinner Polkabäcken upp i ett litet källdrag och slingrar fram över de stora betande lövängarna i svackan mot Luosaberget. Vid Luosa ligger Dan Anderssons minnesstuga och den mycket välfrekventerade stigen dit löper genom hela stråket av lövskuggade ängsmarker.

Kulturhistoria:
Kulturhistoria: Första fasta finnbosättningen etablerades i Skattlösberg redan under tidigt 1600-tal. Bynamnet anses komma av Hertig Karls löfte om sex års skattefrihet för den, som bosatte sig och tog upp mark i obrukat och väglöst land. Framåt 1800-talet var den odlade arean som störst. År 1888 föddes författaren och poeten Dan Andersson i skolhuset. Huset brann sedan. Föräldrarna var lärare och familjen bodde mellan åren 1912-1915 i Luossastugan, belägen på byns sydsluttning. Den lilla rödmålade stugan är bevarad i ursprungligt skick och finns kvar med möbler och inventarier. Dagens byggnader är av ungt datum med helt svenska traditioner, i stort sett typiska för det tidiga 1900-talet. Byns närmaste marker hålls öppna genom slåtter och betesdjur. Den rika floran är väldokumenterad och slåtterängar och betesmarker skyddas som naturreservat.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten. 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex).