Gänsen

Församling:Gänsen
Gränge-Säfsnäs församling

 

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

 


Topografi:
Gänsens by är en av Grangärde sockens första finnbosättningar och ligger i lidläge vid västra sidan av sjön Gänsen som är belägen 246 m ö h. Byn är präglad av tidigare boskaps- och jordbruksverksamhet med många terrasserade smååkrar. I hackslogsmarkerna har nu skogen återtagit sin plats, men lövträden dominerar. Markens bördighet är påverkad av grönstensförekomsten vilket är mest påtagligt vid Storberget (335 m ö h) där barrträden når en höjd av 35-40 meter på toppen av berget.

Kulturhistoria:
Den första finnbosättningen etablerades 1622 enligt det kungabrev som fortfarande finns bevarat. Lauri Rikkinen (Lasse Knutsson) fick ett års skattefrihet för att återuppta ett torp beläget mellan ”Gränge och Fluga” socken. Rester av skorstensmur och grund återfinns vid Rasetorp, idag benämnt Knoppens, men bebyggelsen flyttades högre upp i byn under 1700-talet. I Kvarnbäcken finns rester av fyra kvarnplatser samt en damm för bysågen, men även turbinen som gav byns första elektricitet. Inägomarkerna var som brukligt omgivna av gärdesgårdar och boskapen betade utanför. En betydande del av djurens vinterfoder bärgades från rönningar och myrslåtter belägna flera kilometer bort. Under hyttepoken forslades med hästar stora mängder träkol, malm och järn mellan bruken och hyttorna, dels på s k vintervägar samt sommartid på landsvägen som byggdes 1851 mellan Norhyttan och Lövsjöbruk. År 1863 projekterades och påbörjades ett järnvägsbygge som skulle överta transporterna mellan Lindesnäs Bruk och Sunnansjö. Platsen för banvaktsstugan återfinns i norra delen av byn där även dansbanan Gläntan var belägen. På grund av försämrade konjunkturer för järn avbröts järnvägsbygget. Arne Andersson 17/8 2004

Källor:
Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun Kungabrev från 1622 Intervjuer med ortsbor 1950-2004 Von Bergers, L. Järnbruk