Stensbo

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

 

Lokal Intresse B kulturmiljövården:


Topografi:
På en udde i sjön Väsman där sjön Björken rinner ut ligger Stensbo. För dagens turist saknar namnet Stensbo innebörd, med en snabb blick noterar man att här ligger ett par gårdar rätt öppet och vackert vid vattnet. En flack delvis stenig odlingsmark med åkrar och betesmarker omväxlande med skogspartier. Stränder, våtmarker, betesmarker och skogsbestånd av skilda slag gör området variationsrikt. Detta medför en biologisk mångfalden mängd växter och djur finner lämpliga biotoper här.

Kulturhistoria:
Kulturhistoria: En gång i tiden när vattenståndet var lägre i Väsman, uppges Stensbo ha hängt samman med Lövön. Stensbo hette på 1500-talet Krokeboda och var fäbod till Grangärde kyrkby. I början av 1600-talet flyttade bönderna Sten Andersson och Mats Matsson hit för gott och byggde sig gårdar på Stenbonoret, (Stenbonoret har varit en livligt trafikerad vattenled sedan medeltiden). Av de äldsta gårdarna finns bara grunder kvar. Den äldre av dagens båda gårdar, Nämndemansgården, ligger nere vid Noret. Den uppfördes av namndeman Britt-Jans. När järnvägen drogs förbi här, fick Stensbo egen station och nådde kulmen på sin betydelse, nu knöts här för en tid vattenväg, landsväg och järnväg samman Än idag är Stenbonoret farbart för småbåtar, men någon nyttotrafik har inte försiggått sedan trettiotalet. All mark på näset och udden var jordbruksmark tills helt nyligen. Idag håller en stor flock biffkor det steniga låglandet kring Noret öppet. I Väsman strax söder om näset ligger Lövön. Där har man bärgat löv till vinterfoder förr. Här finns också gamla järnframställningsplatser, som kan ha sysselsatt de första brukarna i Stensbo. Jordbruket på Lövön levde kvar in på 1950-talet.

Källor:
Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1994:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.