Björnhyttan

Församling:Björnhyttan
Gränge-Säfsnäs församling
Lokal Intresse A kulturmiljövården:

 


Topografi:
Björnhyttan ligger i ett lågland med Björnhytteån rinnande mitt i byn. I området finns mycket gammal lärk samt silvergran. Den största gården, Björnhyttans Herrgård omges av mycket lövträd som lönn och björk. Herrgården omges av ängsmark och spår av rivna torp och en ria finns i området. Stora områden har utfyllnad av slaggsten. Omgivande gårdar finns på Saxberget samt Gällsåsen vilka ingår som en del av byn.

Kulturhistoria:
Björnhyttans masugn eller Nya Rävåla masugn, anlades 1654 på kronans allmänning. Björnhytte masugn ägdes av två utsocknes köpmän och var därför en köpmanshytta. Hyttan såldes i början av 1800-talet till Färna Bruk i Västmanland. Grevesläkten von Hermansson ägde bruket i 100 år och varefter en bruksägare köpte egendomen. 1908 blev Domänverket ägare. Björnhyttans Herrgård är idag i privat ägo.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad) Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.