Gänsberget

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 6 ha

 


Topografi:
Gänsberget med dess gårdar och bosättningar ligger på den östra sidan av sjön Gänsen, höjd över havet 300-350 m. De gårdsnamn som förknippas med Gänsberget är: Vikars, Dalkarlsberg, Klacktäkten, Mårtens, Jan Mats, Pellas, Hälla och Ollars. Gårdarna har s k lidläge och är utspridda inom ett 5 km² stort område. Berggrunden är rik på mineraler som har utvunnits genom gruvdrift, men gruvdriften upphörde efter andra världskriget. Här finns även stora dagbrott från brytning av s k limsten som användes vid järnframställningen.

Kulturhistoria:
Bosättningarna har tidigare varit dels s k kolartorp, finnbosättningar men även fäbodar till Norrbo och Västansjö. Adolf Andersson arrenderade kolartorpet Mårtens i början av 1900-talet och sonen Dan deltog i kolningsarbetet. Många av Dan Anderssons kända dikter har sitt ursprung från denna epok som Adolf har beskrivit som ”den tid vi samlade rikedomar vid Mårtens”. I sydvästsluttningen av Gänsbergstäktorna, som har kalkrikt översilande grundvatten, finner man växtlokaler med orkidéer ex. guckusko. Nybrännberget som ligger sydost om Gänsberget är ett naturskogsreservat med bl a tallar vars ålder är mellan 4-500 år gamla. Här kan man träffa på skogslevande arter som inte återfinns i dagens rationella skogsbruk. Hembygdscirkeln i Gänsen har under åren 2002 – 2003 genomfört en torpinventering bl a inom Gänsberget. Vid inventeringen har man funnit ett tiotal torplämningar som dokumenterats och märkts ut i terrängen. Arne Andersson 17/8 2004

Källor:
Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun. Intervjuer med ortsbefolkning 1950- Hembygdscirkeln Gänsen 2002 – 2003