Drafsen

Församling:Drafsen
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 10 ha


Topografi:
Drafsen, en av traktens gamla finnbosättningar ligger på en moränås, en knapp mil sydost om Fredriksberg. Åsen bryter av flacka sjö- och myrlandskapet vid Skärsjön. Odlingslandskapet är gammalt, med åkrar, stora rösen och spår av sentida ängsbruk. Västsluttningen mot Drafstjärn brukas idag som betesmark.

Kulturhistoria:
Drafsen grundades 1620 och är därmed en av de allra tidigaste finnbosättningarna. Under tidigt 1700-tal levde här ”Rike-Mats” en av Säfsnäs järnbrukens viktigaste finansiärer. När Karl Erik Forslund reste här på 1920-talet fanns det 12 spridda gårdar. Vid gårdarna i periferin, t ex Laja och Stallbacken, återstår inget av det gamla odlingslandskapet. Sedan 1980 har det varit fårbete.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad)