Dymossen

Församling: Dymossen
Gränge-Säfsnäs församling

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 2 ha

 


Topografi:
Gården Dymossen ligger på en flack sydvänd moränås mellan Håen och Frösaråsen. Dymossens mindre areal jordbruksmark öppnar den sammanhängande barrskogen. Terrängen i torpets omgivning är småkuperad. I närheten finns större myrområden, särskilt öster om torpet. Myrslåttern bidrog säkerligen tidigare med en väsentlig del av fodret. Skogen har återtagit stora delar av jordbruksarealen. Slåtter sker av den ganska steniga hackslogen, vägkanterna och dikesren.

Kulturhistoria:
Gården var från början ett finnboställe som upprättades 1761. Med tiden blev det ett torp. Arbetet bestod av skogsarbete på vintern och jordbruk under sommaren. Idag är det ett sommarställe. Ett par generationer har ägt gården, möjligen fler generationer, i följd.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad)