Håen

Församling:Håen
Gränge-Säfsnäs församling

Natura 2000:
Storlek: 48 ha

Naturreservat:

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 25 ha


 

Topografi:
Hån är en finnby, Säfsnäs socken, belägen nordost om Fredriksberg efter vägen mot Lindesnäs. Hån ligger i vackert lidläge i en västsluttning ned mot sjön Hån. Byn ligger 375-400 m ö h. Det till utseendet ålderdomliga jordbrukslandskapet ger ett angenämt intryck med sina smååkrar och stenmurar.

Kulturhistoria:
Hån upptogs omkring 1620 och bestod av två torp vid skattläggningen 1630. År 1665 brukas de båda torpen av Hans Nilsson Nikarainen och Per Mårtensson Kinnuinen. I domboken för år 1672 kan man läsa om Per Mårtensson att han under en björnjakt vådasköt sin bror Johan så svårt att han senare avled. En sägen påstår att samme Per skulle ha blandat gift i det öl som han bjöd grannen, Hans Nilsson, på och sålunda förgiftat honom till döds. Det skulle i så fall skett 1679, för då avlider Hans Nilsson, men om detta nämns ej något i domboken. Under lång tid tog man emot kor och småkreatur från Leksand och Ål för sommarskogsbete som så småningom bruken satte stopp för. Som i många andra Säfsnäsbyar revs på 1950-talet den gamla bebyggelsen i Hån och ersattes av moderna baracker. Marken med dess odlingsrösen, stenmurar, trädgärdesgårdar, smååkrar och hackslogar är dock till sin karaktär desto genuinare.Tills mitten av 1970-talet fanns nötkreatur och hästar men efter en brand som ödelade ladugården upphörde detta. Idag betas området av får. Hackslogarna brukas tradionellt med lie.

Källor:
Ludvika kommuns hemsida. Säfsen Finbyar 1997.