Gravendal Bastuhöjden

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Natura 2000:

 


Topografi:
En finngård som är belägen i övre delen av bergets norra del. Söder därom är högsta höjden belägen. Bosättningens placering gav goda möjligheter till uppodling. Kring gården står lövskog med en viss kvarvarande hagmarkskaraktär.

Kulturhistoria:
Bastuhöjdens före detta odlingslandskap syns väl från vägen väster om Stora Bastutjärn. Någon kvarvarande hävdgynnad vegetation finns inte. Söder om länsgränsen ligger ett lundartad f d hagmark som tyvärr är igenplanterad med gran. Bastuhöjdens lövskog har vissa värden för faunan och floran för att det finns även en del äldre träd.

Källor:
Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad)