Gravendal

Församling:Gravendal kulturmiljö
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

 

 


Topografi:
Vid utloppet till Lilla Skärsjön ligger Gravendals brukssamhälle. Betesmarken breder ut sig längs med den sydöstra stranden av Skärsjön och mitt i byn. Vattendragets fallhöjd är ganska stor genom byn, vilket medför en kuperad topografi. Landskapet efter vägen är mycket naturskönt utan att kännas ödsligt. Genomfartsvägen slingrar sig genom byn, efter vilken de äldsta byggnaderna står.

Kulturhistoria:
Gravendal är ett bruksamhälle. Bruket började anläggas 1721. Vid sekelskiftet 1800 flyttades den huvudsakliga verksamheten från Gravendal, bl. a. för att kolbristen blev akut. En återupptagning av verksamheten skedde när järnvägen byggdes under 1880-talet. 1909 lades verksamheten ned. Flera av arbetarbostäderna står än idag till största delen övergivna. Mitt i byn ligger en stor spiksmedja och en liten arbetarbostad. På stångjärnssmedjans plats har en rekonstruktion av vattenhjul och hammare nyligen ställts upp. Betesdriften har en lång tradition inom Gravendal. Slåttermarken har upphört att hävdas och är idag skogsbevuxen eller hagmark. Jordbruket har bedrivits förhållandevis storskaligt av Bruket. Hagen i byn har under en tid varit igenväxande men har restaurerats och betas nu av får.

Källor:
Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad)