Frösaråsen

Församling:Frösaråsen kulturmiljö
Gränge-Säfsnäs församling

Natura 2000:

Riksintresse naturvård:

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 15 ha och Klass: I


Topografi:
Byn ligger på en ganska hög höjd, 270m ö h, öster om de vidsträckta myrlanden vid Lejen och Närsen i s.k. krönläge – ett typiskt läge i Säfsnäs. Åkrarna och lindorna är belägna i de flackare partierna. Mellan lindorna ligger hackslogsytorna. De stora rösena vittnar om en mycket småblockig morän i ytskiktet. Landsvägen Säfsnäs – Lindesnäs går genom byn. Mot den nedskurna Kvarnbäcken i öster sträcker sig en stor skogshage, delvis utgörande gammal betesskog.

Kulturhistoria:
Frösaråsen är en av Säfsnäs äldsta finnbyar. 1674 förekommer namnet Frussereåsen på karta. 1681 anlades troligen det första torpet men dessförinnan skall det ha varit en fäbod under byn Hån. Fram till mitten av 1700-talet fanns det endast en gård i byn. Sedan svedjandet av skogen förbjudits kunde den enda innevånaren knappt livnära sig. År 1817 fanns det sex gårdar i byn. En mycket stor mängd odlingsrösen och en fägata av sten är väl bevarade. Lieslåttern på kvarvarande hackslogar har lång tradition. Även lindorna slås med lie och höet bärs in för mankraft. Betet sker med några nötkreatur. Efterbete bedrivs, några av hackslogarna hävdas endast genom bete.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad) Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.