Hökfallet

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

 


 

Topografi:
Topografi: Strax bortom Ulriksberg och tre kilometer norrut ligger finnbyn Hökfallet. Grusvägen dit går genom skog och mossmarker. Bitvis är den brant och bitvis löper den utmed en förkastning med ravin och bråddjup inpå vägkanten. Hökfallet består av två gårdar, den större ännu bebodd. Gården ligger i en södersluttning med vidsträckt utsikt. Odlad mark med gott om stenmurar omger gården såväl uppåt som nedåt på berget. Kor och får fanns till nyligen. Numer slås endast vissa delar av marken. Byggnaderna, samtliga omålade eller faluröda timrade hus varav några med panel, ligger en aning utspridda på sluttningen. I vinkel mot bostadshuset från 1880 ligger två hopbyggda uthus varav ett är en loftbod. En bäck rinner strax förbi bostaden. En bit söderut ligger den andra gården med en äldre ekonomibyggnad i vinkel samt med en stor timrad omålad ria i två plan vid skogskanten.

Kulturhistoria:
Hökfallet är troligen inte upptaget före 1700-talet. Gården har tydligen ej legat under något av Säfsnäsbruken då år 1850 är noterat i bruksräkenskaperna att en ”självägare” i Hökfallet har en fordran på bruket på 1 879 rdr. Hökfallet har ett typisk finskt läge med en bebodd gård och byggnader från tiden före sekelskiftet 1900, de flesta av timmer. Förnämsta byggnaden är den stora rian, en sällsynthet numer. Marken med ytliga småbäckar, flikiga odlingsstegar och många odlingsrösen och stenmurar har högt kulturhistoriskt värde.

Källor:
Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex).